Aangenomen PVV Motie Retail


De PVV kan met trots vermelden dat tijdens de Provinciale Staten vergadering in Overijssel op 26 februari de volgende PVV motie is aangenomen.

 

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

• Werkgelegenheid voornamelijk gecreëerd wordt door het bedrijfsleven
• Bedrijven continu rekening moeten houden met de steeds veranderende vraag van consumenten en hierop moeten anticiperen om bestaansrecht te houden
• De komst van internet een grote invloed heeft gehad en nog steeds heeft op de behoeftes en het koopgedrag van consumenten
• Fysieke winkels last hebben van consumenten die bij hen komen om producten te voelen, te ruiken en te ervaren, om uiteindelijk op zoek te gaan op internet naar de meest aantrekkelijke aanbieding
• De komst van internet heeft gezorgd voor een andere manier van winkelen door consumenten, maar ook zorgt voor andere, innovatieve, vormen van retailaanbod
• Steeds meer bedrijven naast een fysieke winkel ook een digitale winkel (webshop) hebben
• Leegstand in centra van dorpen en steden voor een groot deel veroorzaakt is door een andere manier van winkelen, namelijk op internet
• Gemeentes en de provincie nu een strikt beleid voeren op het gebied van waar detailhandel en retail zich mogen vestigen en dit beleid, door alle ontwikkelingen in de markt, zorgt voor complexe vraagstukken en grijze gebieden
• Het strikte beleid van gemeentes en de provincie vaak leidt tot verschil van inzicht hoe omgegaan moet worden met de vestigingsplaats van bedrijven die zich richten op twee afzetgebieden, te weten business-to-business en de consumentenmarkt
• De praktijk laat zien dat er bedrijven zijn op bedrijfsterreinen die ook aan particulieren verkopen, echter niet vallen onder de noemer grootschalige detailhandel/volumineuze, maar kunnen blijven zitten omdat de situatie gedoogd wordt: er bestaan dus feitelijke situaties die niet stroken met de regelgeving van nu
• Er gedoogd wordt totdat een persoon of rechtspersoon een klacht indient en een verzoek tot handhaving doet
• Het belang van een aantrekkelijk centrum in een dorp of stad door iedereen wordt gedeeld

 

 

 

van mening dat:

• Door alle ontwikkelingen in de markt de vraag rijst of het huidige beleid en regelgeving nog wel van deze tijd zijn en dus eigenlijk om een actualisatie vragen
• Retail een belangrijke functie vervult op het gebied van leefbaarheid, aantrekkingskracht, economische kracht van een regio en het voorzieningenniveau van stad en land
• Er behoefte bestaat bij beleidsmakers, bestuurders, gemeenteraadsleden om eens te verkennen wat de ontwikkelingen betekenen in de veranderende verhouding tussen ruimte en regelgeving, zodat de feitelijke situatie, de behoefte van de markt en het algemeen belang, beter op elkaar aansluiten
• De huidige ontwikkelingen en de gevolgen op de veranderende vraag van consumenten en het aanbod van bedrijven het lokale niveau overstijgen en vraagt om meer regionale aanpak en samenwerking om de behoeften in beeld te brengen, zodat regels niet meer het uitgangspunt zijn en hierdoor de markt, de leefbaarheid en de economische kracht in de weg zitten
• Regels en beleid periodiek tegen het licht moeten worden gehouden om draagvlak te houden onder de inwoners en ondernemers
• Een onderzoek binnen gemeenten in Overijssel aan het licht kan brengen wat nu de meest recente ontwikkelingen zijn, waar inwoners en andere consumenten behoefte aan hebben, wat leeft bij ondernemers, welke aanpassingen van beleid en regelgeving het mogelijk maken voor de retail om in te spelen op de veranderende omstandigheden, zodanig dat dit ten goede komt aan de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid van de regio en de economische kracht
• Het doel van het onderzoek moet zijn om de opbrengst/de resultaten te gebruiken als mogelijke input voor de actualisering van de Omgevingsvisie

 

roepen GS op:

• Te onderzoeken waar de knelpunten liggen binnen de gemeentes met betrekking tot de huidige regelgeving en het huidige beleid, hierbij meenemend de (landelijke) relevante onderzoeken, en met de opbrengsten terug te komen naar Provinciale Staten van Overijssel, om vandaar uit eventueel te komen tot een actualisatie van de regelgeving en het beleid;
• Op basis van de opgehaalde opbrengsten met mogelijke voorstellen te komen om de huidige knelpunten op te lossen
• De opbrengsten en de voorstellen voor het einde van dit kalenderjaar te delen met Prcovinciale Staten van Overijssel

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Erik Veltmeijer,
PVV Overijssel.