Nederland Weer Van Ons

 

column_erik.jpg

Binnenkort staat de behandeling van de Perspectief-nota op de agenda van de Provinciale Staten van Overijssel. Tijdens deze behandeling wordt ook teruggekeken op de afgelopen 3 jaren van het college. Het college bestaat uit 4 gedeputeerden, aangevoerd door de Commissaris van de Koning. In ons geval, een waarnemend Commissaris van de Koning. Wanneer teruggekeken wordt op de afgelopen 3 jaren, mag je ook terugkijken op het functioneren van een gedeputeerde. Want, de ene gedeputeerde is de andere niet.

We zijn de afgelopen 3 jaar het meest kritisch geweest op de 2 D66 gedeputeerden. Het college begon met Erik Lievers (Milieu en Energie), maar deze gaf er de brui aan in januari 2017. Hij vond dat hij niet de ruimte kreeg om op zijn manier de energietransitie in te vullen. Hij kreeg bovendien veel kritiek van omwonenden en Statenleden in het dossier Olasfa: hem werd een gebrek aan inlevingsvermogen verweten. De PVV wilde ooit een motie van wantrouwen tegen hem indienen en kreeg hierbij steun van ook de coalitiepartijen (de fractievoorzitters van een aantal coalitiepartijen lieten de woordvoerders Milieu en Energie deze steun later weer intrekken), maar trok deze motie van wantrouwen in omdat Erik Lievers bereid was om wel aan een motie Olasfa van de PVV mee te werken. Hiervoor was het nodig de woorden “in beginsel” aan de Olasfa-motie toe te voegen. Erik Lievers bedankte me na afloop van de vergadering voor de wijze waarop wij hem enige ruimte gaven. Ik vond dit toen een mooi gebaar. Het was geen gelukkige keuze geweest van D66 om hem gedeputeerde te maken, want we hoorden in de wandelgangen dat er binnen het college nogal wat problemen waren met zijn manier van werken.

Op 12 april 2017 werd Annemieke Traag benoemd als zijn opvolger. Dezelfde portefeuille, alleen Olasfa werd opgepakt door een andere gedeputeerde. Annemieke Traag woont zo’n 16 km buiten de provincie, in de provincie Gelderland. Een gedeputeerde moet in zijn of haar werkgebied wonen, maar kan ontheffing krijgen voor een jaar. Deze ontheffing is bedoeld om de nieuwe gedeputeerde de gelegenheid te geven om te verhuizen. Annemieke Traag was ook bereid te verhuizen. Dit vertelde haar fractievoorzitter Margreet Overmeen op vragen van de PVV tijdens de installatie van Annemieke Traag op 12 april 2017. Op 13 april 2017 stond deze intentie van Annemieke Traag ook in Dagblad Tubantia. Door het uitspreken van deze intentie voldeed Annemieke Traag aan een belangrijke voorwaarde om het ambt te kunnen aanvaarden en om aanvaard te worden. Zij kreeg van Provinciale Staten ontheffing voor een jaar.
We weten allemaal hoe de huizenmarkt zich heeft ontwikkeld. Door de lage rente werden de huizen als warme broodjes verkocht. Natuurlijk, vooral in de steden. Maar ook in de dorpen trok de huizenmarkt in een razend snel tempo weer aan. Er zou een bord in de tuin komen met ‘Te Koop’. Het hoefde dus niet lang te duren.

Groot was onze verbazing toen Annemieke Traag in april 2018 de Staten van Overijssel weer vroeg om een jaar ontheffing. Op vragen van de PVV waarom weer een jaar ontheffing, antwoordde de waarnemend Commissaris van de Koning Boele Staal dat Annemieke Traag bereid was te verhuizen, maar dan in een volgende periode. De fractievoorzitters van vooral het CDA, de PvdA en 50Plus namen ons deze vraag kwalijk, omdat Annemieke Traag gezegd zou hebben dat ze inderdaad zou willen verhuizen in een volgende periode. Maar dit is nooit gezegd of geschreven. Nergens!!

Kortom, hier is duidelijk sprake van iets recht proberen te praten wat krom is. Er wordt gewoon gelogen. De PVV heeft hier nog eens schriftelijke vragen over gesteld. Want was Annemieke Traag wel aangenomen wanneer ze op 12 april 2017, tijdens haar installatie, had gezegd dat ze niet bereid was om te verhuizen? Maar uitsluitend in een eventuele volgende periode? Wisten de coalitiepartijen hiervan? De Staten in ieder geval niet. Tot onze grote verbazing waren onze schriftelijke vragen uit het systeem verdwenen, ondanks een bevestiging van de griffie voor ontvangst. Dit duurde weken. Na een boos telefoontje van de PVV waren ze weer binnen een paar minuten online. Maar nog altijd geen antwoorden op de vragen.

In de afgelopen Provinciale Statenvergadering hier maar weer eens mondelinge vragen over gesteld, maar niemand kon ons mededelen wanneer gezegd of geschreven was dat Annemieke Traag pas in een volgende periode bereid was te verhuizen. Niemand. En er was dus nimmer een intentie geweest om te verhuizen! In onze ogen een zeer kwalijke zaak. Vertel gewoon de waarheid. Zeg gewoon dat dit niet netjes is gegaan. Maar ga niet om de hete brij draaien, dit is funest voor het vertrouwen.

Ik neem het mijn collega fractievoorzitters zeer kwalijk dat ze deel uitmaakten van dit slechte toneelspel. Bang om straks in maart, na de verkiezingen, niet uitgenodigd te worden om mee te gaan regeren. Iets anders kan ik er niet van maken. Binnen de islam kennen we het woord Taqqiyya: een moslim kan dan in de verleiding worden gebracht om zich naar de lokale overheid anders uit te spreken of te gedragen dan in kleinere of eigen kring. Welnu, hier is ook sprake van Taqqiyya. In de Staten geen enkele steun van een andere partij, maar ik weet zeker dat er Statenleden waren die ons maar wat graag zouden hebben willen steunen. En dit in kleinere kring (thuis of in de fractie) wel durven te zeggen.

Naast dit voor ons onacceptabele theater hebben wij in eerdere vergaderingen aangegeven zeer ontevreden te zijn met de manier waarop Annemieke Traag het Lelystad dossier heeft aangepakt. En vinden we de wijze waarop de energietransitie wordt uitgevoerd onhaalbaar, onrealistisch en onbetaalbaar. We worden hierin voor een groot deel gesteund door het onafhankelijke Atelier Overijssel. Plus, er is totaal geen ruimte voor een gezond debat over de huidige koers. Criticasters worden weggelachen. Een schande.

Kortom, wij hebben afgelopen woensdag 23 mei een Motie van Wantrouwen ingediend. Een optelsom van niet leveren en niet de waarheid spreken. Onze waarnemend Commissaris van de Koning vond dit grenzen aan persoonsbeschadiging en vond de woorden over integriteit ongepast in dit geval.

Wat Annemieke Traag had moeten doen is zeggen dat ze één of meerdere fouten heeft gemaakt en dan hadden wij dit wellicht geaccepteerd. Dat ze voor onduidelijkheid had gezorgd met betrekking tot het verhuizen. Dat het allemaal niet zo was gegaan zoals had gemoeten. Dat ze ook voor een gezond debat is, met ruimte voor andersdenkenden. Dat ze op en top gemotiveerd is om Lelystad tot een goed einde te brengen. Dat ze geleerd heeft van haar fouten. Waarom is dit zo lastig?

Dit heeft niets met beschadiging van een persoon te maken. Wanneer iemand niet functioneert en niet de waarheid spreekt, dan volgt er ontslag. Overal, in ieder bedrijf, in iedere organisatie. Maar niet in de politiek van Overijssel.

Joodse-gemeenschap-met-Commissaris-van-de-Koning.JPG

Zoals het er nu uit ziet, wordt de Joodse gemeenschap gedwongen om op 17 juni de Synagoge in Deventer te verlaten. De nieuwe eigenaar van het pand dwingt de gemeenschap hiertoe. Hulpvragen in de afgelopen 8 jaar vanuit de Joodse gemeenschap naar de gemeente Deventer zijn vooralsnog op niets uitgelopen. Het overleg tussen de verschillende partijen zit muurvast. De PVV roept daarom de Commissaris van de Koning op te bemiddelen.

Op 8 november 2014 was de toenmalige Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld-Schouten, aanwezig bij de inwijdingsceremonie van de Thorarol in de Synagoge. Het toonde de steun van de provincie Overijssel aan voor de Joodse gemeenschap. Nu deze gemeenschap volgende maand de Synagoge kwijt dreigt te raken, wil de PVV dat de provincie ook nu haar betrokkenheid laat zien.

Fractievoorzitter Veltmeijer stelt dat ‘juist in tijden waarin het anti-semitisme in Nederland groeit, het belangrijk is dat we er alles aan doen om de Joodse gemeenschap te steunen. Dat ze nu uit de Synagoge worden gezet, is voor de PVV echt diep triest en onaanvaardbaar.’ Voorganger van de Joodse gemeenschap Tom Fürstenberg vult daarop aan. ‘De na-oorlogse generatie Joden uit de sterk gedecimeerde gemeenschap in Nederland is de laatste decennia in toenemende mate haar wortels aan het terugvinden. De Joodse gemeente in Deventer biedt deze mensen een thuis en maakt ze weer bekend met de Joodse cultuur en tradities.’

De PVV zal daarom tijdens de Provinciale Statenvergadering van 23 mei een motie indienen, waarin de Commissaris van de Koning wordt opgeroepen een actieve rol in deze maatschappelijke kwestie aan te nemen en te bemiddelen tussen de partijen. De doelstelling moet daarbij zijn in goed overleg tot een gemeenschappelijke oplossing te komen, zodat de Joodse gemeenschap niet op straat komt te staan. De Joodse gemeenschap uit Deventer steunt deze motie en is door de PVV-fractie uitgenodigd aanstaande woensdag te gast te zijn tijdens de Provinciale Statenvergadering.

staandevoet.jpg

De afspraak was ‘geen gedwongen ontslagen in het OV’, en de PVV is de enige die dit nu wil handhaven!

De PVV-fractie heeft op 11 mei 2016 een motie ingediend waarin de provincie Overijssel wordt opgeroepen te voorkomen dat provinciaal beleid er toe kan leiden dat er gedwongen ontslagen komen binnen het openbaar vervoer. Deze motie is die dag met meerderheid van stemmen aangenomen. Zeer positief volgens de PVV, want medewerkers van het OV in onze provincie konden nu op deze zekerheid rekenen. En dat geeft rust.

Wij zijn echter zeer geschrokken toen wij de nota van uitgangspunten lazen, die van belang is voor de aanbesteding van het OV. Hierin wordt met geen woord gerept over het verbieden van gedwongen ontslagen. PVV-statenlid Heutink: ‘Onze, in 2016 al aangenomen motie, vraagt om één zin op te nemen in de nota van uitgangspunten. Dat de gedeputeerde staten dat niet wil doen, is minachting van de hardwerkende mensen in ons openbaar vervoer. En dat terwijl het coalitieprogramma ‘Overijssel werkt’ heet.’

De PVV zal tijdens de provinciale statenvergadering van 23 mei opnieuw aandacht vragen voor dit punt. Dan zal de partij ook de consequenties bespreken indien de motie niet wordt uitgevoerd. De gedeputeerde Boerman veegt namelijk zowel de gemaakte afspraken, als de werkzekerheid van onze mensen in het OV van tafel. Een totale minachting voor de burger!

nature-2746726_960_720.jpg

In dagblad Tubantia van vandaag roepen de gedeputeerden van Haaf en Traag de gemeentes op om werk te maken van nieuwe energie. Gemeentes moeten meer hun best doen. Meer windmolens en vele honderden hectares zonneparken moeten er komen. De Twentse Energiestrategie gaat uit van forse maatregelen. In 2030 moet, zo luidt de boodschap, 50% van het elektriciteitsgebruik in de eigen regio worden opgewekt. Dit komt volgens de PVV overeen met ongeveer 10% van het energieverbruik. Dan gaat de provincie uit van het feit dat het altijd waait en de zon altijd schijnt. Grote nonsens wat de PVV betreft.

Lees verder

Muur-Deventer.jpg

De bouw van filmtheater Viking kost nu al 16.8 miljoen euro, 

terwijl Deventenaren woest zijn om de aantasting van het historische hart van de stad!

De bouw van Viking in Deventer ligt weer stil.
Het is het zoveelste hoofdstuk in een treurig elite-project om een duur filmtheater te bouwen
waar niemand op zit te wachten.

De bouw van dit project begon in maart 2012 en kende direct al financiële blunders.
De aankoop van de grond en de fundering bleek ineens 2 miljoen euro duurder uit te vallen.
Vandaag de dag zijn de kosten al tot bijna 17 miljoen euro opgelopen.
De provincie Overijssel subsidieert dit project voor 5 miljoen euro.
Geld dat volgens de PVV-fractie wel beter besteed kan worden.

Naast het feit dat Deventenaren boos zijn dat ze hun belastinggeld in deze bodemloze put
zien verdwijnen, is er onbegrip en frustratie over de gekozen locatie van de bouw.
Dit is namelijk direct naast de Middeleeuwse stadsmuur van Deventer,
een prachtig rijksmonument. Dat hier een lelijk modernistisch gebouw naast komt te staan,
vernietigt het historische hart van de IJsselkade.
De PVV vindt dit ontoelaatbaar en roept de Provinciale Staten op hun subsidie
van 5 miljoen euro terug te trekken uit dit project.
Om dit kracht bij te zetten zal de PVV in de komende Provinciale Statenvergadering
van 23 mei een motie hierover indienen. Deventer verdient beter dan dit!

energy-3141253_960_720.jpg

Artikel RTV Oost “Snoeiharde conclusie Atelier Overijssel: schone energieplannen van provincie niet haalbaar"

De PVV-fractie roept al sinds jaren dat de huidige koers naar zogenaamde schone energie gedoemd is te mislukken. Erik Veltmeijer, fractievoorzitter: ‘ Al jaren kwalificeren we de energietransitie als een groene leugen. Het beleid heeft iets sektarisch in zich. Er is maar één richting en dat is de keuze voor windenergie, zonnepanelen en biomassa. Wie hier kritisch over is, wordt weggelachen. We hebben getracht om binnen de commissie Milieu en Energie aandacht te krijgen voor kritische kanttekeningen bij de huidige koers, maar geen enkele partij, ook de SP niet, steunde ons hierin. De SP speelt nu mooi weer, maar stemde wel voor windpark De Veenwieken.’

Lees verder

column_erik.jpg

De hypocrisie van de VVD Overijssel

 

Nederland hoort bij de landen in Europa die het meest positief denken over homo’s, aldus onderzoeker Lisette Kuyper van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2016. In Nederland vindt meer dan 9 van de 10 inwoners dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten leiden zoals ze dat zelf willen. En terecht. Het is een kwestie van beschaving.

Lees verder